OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky určujú práva a povinnosti ako poskytovateľa a prevádzkovateľa e-shopu, tak aj objednávateľa. Predmetom obchodných podmienok je definícia obchodného vzťahu poskytovateľa a objednávateľa na základe zákona č. 102/2014 Z.z. .

1. IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE

Názov spoločnosti: C-Engineering spol. s r. o.

Sídlo: Dostojevského 3622/12, 058 01  Poprad

IČO: 36497959

DIČ: 2021882181

IČ DPH: SK2021882181

Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu v Prešove vložka č. 15399/P

Telefónne číslo: +421 52 77 21 360

E-mail: info@c-engineering.sk

2. DOZORNÝ ORGÁN

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, so sídlom Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1. Kontaktné údaje: http://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

3. OBJEDNÁVKA

 1. Objednávateľ je oboznámený so základnými a hlavnými vlastnosťami objednávaného produktu a to v popise produktu ešte pred uskutočnením objednávky.
 2. Objednávateľ je oboznámený s obchodným menom, sídlom, adresou, kontaktnými údajmi (telefónne číslo, e-mail) predávajúceho. Na uvedených kontaktoch má právo spotrebiteľ uplatniť reklamáciu produktu alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet.
 3. Objednávateľ je pred objednaním informovaný o celkovej cene tovaru, služby a to vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH).
 4. Objednávateľ uvedie v objednávke správne a pravdivé údaje objednávateľa ako názov firmy, sídlo, poštovú adresu, meno a priezvisko objednávateľa, telefónne číslo, e-mail, IČO, DIČ, IČ DPH.

Elektronická objednávka bude poskytovateľom považovaná za validnú v prípade výberu minimálne jedného produktu zo sortimentu, zvolenia spôsobu úhrady a mena osoby, ktorá objednávku vykonala. Dátum objednávky bude vyplnený systémom automaticky. Po potvrdení objednávky objednávateľom bude objednávka zaevidovaná v systéme poskytovateľa a od toho okamihu vzniká právny obchodný vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom. Objednávateľ má právo objednávku stornovať bez akéhokoľvek poplatku do času expedície alebo vydania licencie.

Objednávateľ má právo zadarmo sa zoznámiť so softvérovými produktami formou demoverzie (plne funkčná verzia programu avšak časovo obmedzenou).

Potvrdením elektronickej objednávky objednávateľ prehlasuje, že bol oboznámený s možnosťou využitia demoverzií softvérových programov. Súčasťou všeobecných obchodných podmienok firmy C-Engineering spol. s r. o. sú aj licenčné softvérové podmienky, ktoré sú uvedené pri inštalácií jednotlivých produktov.

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a predávajúcim C-Engineering spol. s r. o.

4. PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY

Platobné podmienky si volí objednávateľ v procese objednávania v e-shope, kde sú uvedené všetky možné spôsoby platieb, dopravy, dodacie lehoty a prípadne ďalšie informácie.

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

5. DODACIE LEHOTY

Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

Vo všeobecnosti je termín dodávky tovaru na sklade do 5 pracovných dní od dátumu overenia objednávky.

Doba dodania tovaru, ktorý nie je na sklade je od 5 do 30 pracovných dní od dátumu overenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch, keď nie sú skladom niektoré druhy tovarov a nie sú k dispozícií ani u výrobcu, dodacia lehota môže byť dlhšia.

6. STORNO OBJEDNÁVKY

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
 • v prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

7. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLÚVY (ZÁKON č. 102/2014 Z.Z.)

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho – spotrebiteľa.ktorý nie je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, resp. podľa definície uvedenej v zákone č. 102/2014 Z.z..

Kupujúci (nepodnikateľ) má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho č. 102/2014 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, pričom v tomto zákone je kupujúci definovaný ako spotrebiteľ.. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený nižšie vo VOP.

 1. Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v 14 dňovej lehote je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

 • kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy je potrebné zaslať alebo osobne doručiť na našu adresu, pričom je to potrebné učiniť do 14 dní odo dňa doručenia tovaru / poskytnutia služby.
 • ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii “kontakt” najneskôr od 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy a to za nasledujúcich podmienok:

– tovar nesmie byť použitý
– tovar musí byť nepoškodený
– tovar musí byť kompletný
– zašlite spolu s dokladom o kúpe – faktúra

Kupujúci znáša akékoľvek zníženie hodnoty v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z.

2. Ďalšie podmienky pre odstúpenie od zmluvy

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. Nakoľko naša spoločnosť ponúka aj elektronické služby – poskytnutie licenčného kľúča bez hmotného nosiča prostredníctvom e-mailu, kupujúci je pri objednaní vyzvaný na súhlas s tým, že jeho prijatím stráca možnosť odstúpenia od zmluvy v zmysle uvedeného zákona. Výnimku tvorí nefunkčnosť (chybnosť) licenčného kľúča, čo musí kupujúci presvedčivo predávajúcemu dokázať. V opačnom prípade nebude možné akceptovať odstúpenie od zmluvy!

Predávajúci nezodpovedá za nefunkčnosť alebo nepoužiteľnosť softvérovej licencie v dôsledku nesprávneho používania alebo kombinácie vplyvov technického vybavenia, programového vybavenia alebo škodlivých programov (napr. vírusov a iných malwarov, spywarov a iné). Kupujúci si je povinný overiť pred zakúpením kompatibilitu.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy (§ 9 Z. z. č. 102/2014).

Fyzický tovar odporúčame zaslať ako doporučenú a poistenú zásielku, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

8. ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

8.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru.

8.2 Ku každému tovaru zakúpenému v internetovom obchode www.3deshop.sk  (predávajúci C-Engineering spol. s r. o.) je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný daňový doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. Pri predaji elektronickej licencie bez hmotného nosiča je faktúra zaslaná len elektronickou formou v PDF formáte.

8.3 Zakúpené časovo neobmedzené licencie majú záručnú dobu 24 mesiacov na funkčnosť licenčného kľúča.

Zakúpené časovo obmedzené licencie majú záručnú dobu na funkčnosť licenčného kľúča na vymedzený čas, na ktorý je licencia zakúpená (napr. 12 mesiacov), maximálne však na 24 mesiacov.

8.4 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

 • *či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľujte, neotvárajte, prípadne neinštalujte ani neaktivujte licenčný kód, inak nebude možné ho vymeniť)
 • *či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu

8.5 Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu.

8.6 Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

8.7 Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

8.8 V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:

C-Engineering spol. s r. o.

Dostojevského 3622/12

058 01  Poprad

9. Reklamačný poriadok

 1. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
 2. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 3. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
  1. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
  2. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
  3. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 4. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

10. OCHRANA OSOBNÝCH DÁT

Pravidlá ochrany osobných údajov

Prosím prečítajte si nižšie uvedený text o podmienkach používania a ochrane Vašich údajov, aby nedošlo k nedorozumeniu a nejasnostiam.

Ochrana osobných údajov je súčasťou obchodných podmienok podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679.

Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ stránok:

Názov spoločnosti: C-Engineering spol. s r. o.
Sídlo: Dostojevského 3622/12, 058 01  Poprad
IČO: 36497959
DIČ: 2021882181
IČ DPH: SK2021882181

Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu v Prešove vložka č. 15399/P

Kontaktovať nás môžete:

 • elektronicky na emailovej adrese info(zavináč)c-engineering.sk
 • písomne na adrese: C-ENGINEERING, spol. s r. o., Dostojevského 3622/12, 058 01 Poprad

Tieto informácie sú súčasťou obchodných podmienok prevádzkovateľa stránky www.sketchup.sk a upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.sketchup.sk,  zákazníkov, ktorí urobia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len „zákazník“).

C-ENGINEERING spol. s. r. o. pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako správca a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.

Aké údaje spracovávame?

 Údaje poskytnuté zákazníkmi:

Spracovávame osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registrácii na sketchup.sk alebo pri vytvorení Vašej objednávky.

Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu a v prípade zákazníkov aj meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo, v prípade SZČO a firmy aj IČO a DIČ.

Aké osobné údaje nám poskytujete:

 1. Neregistrovaný užívateľ – údaje potrebné pre realizáciu objednávky a pre jej dodanie – Meno, Priezvisko, Adresa, Telefón, Email a v prípade firmy alebo podnikateľa IČO a DIČ. Údaje sú v databáze zaznamenané a používané iba za účelom zmluvného vzťahu, ktorý vyplýva z realizácie objednávky. Osobné údaje sa nenachádzajú v našej databáze užívateľov.
 2. Registrovaný užívateľ – údaje potrebné pre realizáciu objednávky a pre jej dodanie – Meno, Priezvisko, Adresa, Telefón, Email a v prípade firmy alebo podnikateľa IČO a DIČ. Údaje sú v databáze zaznamenané a používané iba za účelom zmluvného vzťahu, ktorý vyplýva z realizácie objednávky. Osobné údaje sa nachádzajú aj v našej databáze užívateľov.

V prípade, ak ste pri registrácií alebo realizácii objednávky súhlasili so zasielaním emailov (čiže ste dobrovoľne zaškrtli účel na zasielanie emailov), vaše údaje sú používané iba na účel, s ktorým ste dobrovoľne súhlasili a nachádzajú sa v databáze firmy Smartselling a.s., s ktorou máme vypracovanú sprostredkovateľskú zmluvu, ktorá podlieha nariadeniu o ochrane osobných údajov EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679.

Nezbierame ani inak nespracovávame akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaní alebo viere a pod.

Na aké účely spracovávame vaše údaje?

Pre vybavenie Vašej objednávky, tj. na plnenie zmluvy medzi C-ENGINEERING spol. s r.o. a zákazníkom, využívame Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru/licencie/služby. Ak údaje nie sú poskytnuté nemôžeme vybaviť Vašu objednávku.

Pre ponuku našich produktov zákazníkom formou obchodných oznámení využívame emailovú adresu. V tomto prípade zasielame obchodné oznámenia o produktoch súvisiacich s tovarom, ktoré ste na našej stránke už zakúpili. Spracovanie vykonávame z dôvodu realizácie oprávnených záujmov C-ENGINEERING spol. s r.o. v podobe obmedzeného priameho marketingu. Aj v tomto prípade máte možnosť, ako náš zákazník sa sám rozhodnúť, či uvedené obchodné oznámenia chcete dostávať alebo nie.

Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu (v prípade registrácie). Ak súhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje naďalej pre účely zasielania obchodných oznámení spracovávať ani z vyššie uvedeného dôvodu realizácie oprávnených záujmov.

Pre zaistenie zákazníckej podpory využívame údaje o Vašom mene a e-maily v prípade, že  nám zašlete správu na email alebo využijete webový formulár, ktorý je súčasťou zákazníckej podpory. Zaslaním emailu alebo vyplnením formulára, vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním uvedených údajov. Vaše meno a e-mailovú adresu využívame len na uvedený účel.

Odvolanie súhlasu a zrušenie zasielania obchodných oznámení

 Užívatelia aj zákazníci sketchup.sk môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení, a to:
 • kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámenia; alebo
 • namietať proti spracovaniu osobných údajov na sketchup.sk na e-mailovej adrese info@c-engineering.sk alebo na tel.čísle 0948 271 237.

Kto má prístup k osobným údajom

 V prvom rade sú osobné údaje spracovávané C-ENGINEERING spol. s r.o. a jej pracovníkmi. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce.

C-ENGINEERING spol. s r.o. ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre našu spoločnosť na účely a spôsobom, ktoré im stanovíme. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi spracovateľov, ktorých využívame, patria:

 • prepravné spoločnosti – Slovenská pošta, a. s., DHL Parcel (Meno, Priezvisko, Adresa, Tel.číslo, prípadne email)
 • SmartSelling a.s. (nástroje pre on-line marketing) – Meno, Priezvisko, Adresa, Email, Telefón
 • ČSOB banka – Meno, Priezvisko, bankový účet

Ako dlho údaje spracovávame

Spracovávame osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona následne uchovávame niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

Obchodné oznámenia sú zasielané používateľom a zákazníkom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonávame iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na nás vzťahujú.

Aké sú Vaše práva?

 V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete na nás obrátiť a požadovať:
 • Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré spracovávame, o účele a povahe spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo C-ENGINEERING spol. s r.o. Všeobecné informácie o činnostiach spracovania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.
 • Prístup k údajom, ktoré ste nám poskytli, či už v priebehu registrácie alebo vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Vám potvrdíme, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.
 • Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môžeme správne vybaviť Vašu objednávku.
 • Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že spracovávame vaše osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.
 • Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už nemáme zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikvidujeme.
 • Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu k inému subjektu, kedy odovzdáme Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému správcovi podľa Vášho želania.

Ďalej môžu naši zákazníci vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej okamžite ukončíme spracovanie osobných údajov pre tieto účely.

Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia našich povinností so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

Bezpečnosť

Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Dbáme na bezpečnosť vašich osobných údajov a kladieme pri ich spracovaní veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.

Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo našej strany pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

Kontakt

 S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenie svojich práv sa môžete na nás obracať emailom na adresu info@c-engineering.sk, alebo na telefónnom čísle 0948 271 237.  Kontaktná osoba: Martina Horňáková

Cookies

 Ako prevádzkovateľ stránok používame cookies k tomu, aby sme mohli sledovať preferencie návštevníkov a podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé “súbory”, ktoré sa uložia na Váš pevný disk. to vedie k zjednodušeniu navigácie a zaisteniu vysokej miery užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať k zisteniu, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa iba cookie na Vašom počítači. Používanie cookies môžete deaktivovať vo Vašom internetovom prehliadači.